جامعه فرهنگی ایرانی

با افتخار ایرانی هستیم

مرکز فرهنگی سینا، در مونترال کانادا واقع شده است. این مرکز از طریق کمک های فردی به نفع جامعه ایرانی در مونترال تامین می شود. برنامه کمیته رهبری این است که برنامه های منظم را برای عموم مردم و جامعه ایرانی در سه زبان اجرا کند؛ فرانسوی، انگلیسی و فارسی، بسته به موضوع ویژه سخنرانان

ما در کنار هم گرد آمده ایم تا با کمک و هم فکری هم بتوانیم برای آینده خود و فرزندان مان راهی برای بهتر زیستن ورای مرزها و همزیستی بهتر با دیگر ملیت ها با حفظ و پاس داشت فرهنگ و زبان ایرانی یافته و بکوشیم در جامعه کانادا مفید برای خود و این سرزمین باشیم